സൂപ്പര്‍ ഹീറോസ് അവരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങള്‍ ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്ങനെ???

ബാറ്റ്മാനും, സൂപ്പര്‍മാനും ഒക്കെ വിശ്രമം ഇല്ലാതെ തിന്മകള്‍ക്ക് എതിരെ പോരാടികൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ ആണ് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാം. അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ഒഴിവു സമയങ്ങള്‍ കിട്ടാറുണ്ടോ?? അഥവാ അങ്ങനെ ഒഴിവു സമയം കിട്ടിയാല്‍ അവര്‍ എങ്ങനെയാകും ആ സമയങ്ങള്‍ ചിലവഴിച്ചിരിക്കുക എന്നത് ഹാസ്യത്തിന്‍റെ മേമ്പോടിയോടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ… 🙂

 

pausa_para_o_almo__o_post perna_de_pau_de_batman_poatagem PNG BAT SINAL robocop_e_homen_de_ferro_na_praia_post Shrek_e_bruce_banner_png_postagem teia na cara thor_o_guerreiro_de _asgard postagem yoda_mestre_anci__o_mestre_dos_magos_postagem 263357_v0_600x cabelo_de_goku_png_postagem chunli_lei_mari_da_penha_postagem co__ando_costas_superman_postagem hadulken_superman_postagem homem aranha e volverine png iris nde batman_postagem minion_para_homer_postagem mulher maravilha e hulk menos dente obi_wan_segura_lampada_postagem

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *